Toernooi reglement 2016

1. Het Emslandermeer Senior Open golftoernooi wordt van 30 mei t/m 3 juni 2016 gespeeld op de navolgende golfbanen:
 Golfclub Gutshof te Papenburg, Duitsland
 Golfbaan De Compagnie te Veendam
 Golfbaan Westerwolde te Vlagtwedde
2. De organisatie en leiding zijn onder eindverantwoordelijkheid van de Stichting ESO Golftoernooien in handen van: Toernooicommissie Emslandermeer Senior Open
p/a Roely Volders Wilhelminastraat 339541 AM Vlagtwedde Tel. 06 54 98 1234 Mail: [email protected] Bankrekening van Stichting ESO Golftoernooien nummer NL80 RABO 0153 7198 50.
3. Het toernooi wordt gespeeld volgens de regels opgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de richtlijnen van de N.G.F. Bij kennelijk administratieve vergissingen wordt niet gediskwalificeerd.
4. De inschrijving voor deelname aan dit toernooi staat open voor alle amateur-golfers in bezit van een geldig Ega-handicapbewijs. De maximum handicap waarmee gespeeld wordt is 36.
5. De minimum leeftijd bedraagt voor dames 50 jaar en voor heren 55 jaar, gerekend per 30 mei 2016.
6. Het inschrijfgeld bedraagt € 111. Spelers met speelrecht op de deelnemende golfclubs krijgen € 21 korting op het inschrijfgeld wegens spelen op de home- course.
7. De inschrijving van de deelnemers is definitief als zij een volledig ingevuld inschrijfformulier per post of email aan het secretariaat hebben verstuurd, de betaling van het inschrijfgeld is voldaan en de inschrijving door de commissie per email of per post is bevestigd.
8. Spelers die een buggy willen gebruiken dienen lid te zijn van Stichting Handicart. Het bewijs van lidmaatschap van de St. Handicart moet voor de start van de eerste wedstrijd worden getoond. Aan de naam van de speler wordt (B) toegevoegd. Er wordt getracht per speler een buggy toe te wijzen, maar dubbel gebruik wordt niet uitgesloten.
9. Inschrijving tot maximaal 90 deelnemers vindt plaats naar volgorde van binnenkomst van de betaling. Voor de leden van deelnemende golfclubs geldt een voorlopige limiet van 30 deelnemers per club. De commissie kan, met opgaaf van redenen, inschrijvingen weigeren. Bij overtekening of weigering wordt het inschrijfgeld teruggestort.
10. Een verhindering dient zo spoedig mogelijk aan de toernooicommissie te worden doorgegeven. Als voor 31 maart 2016 een annulering wordt doorgegeven wordt het inschrijfgeld minus € 10 administratiekosten gerestitueerd. Bij annulering in april wordt de helft van het inschrijfgeld gerestitueerd. Bij een annulering na 1 mei 2016 krijgt de inschrijver geen restitutie van het inschrijfgeld.
11. De voorlopige startlijsten worden vanaf 9 mei 2016 op internet gepubliceerd. Pas op de wedstrijddag zal de definitieve indeling binnen de groep bekend worden gemaakt.
12. De spelvorm is strokeplay met een maximering per hole op 2x par +2. Er wordt volledige handicapverrekening toegepast. De emslandermeerfinale wordt gespeeld in stableford.
13. Local rules zijn op alle banen van toepassing. Spelers zijn verplicht van deze local rules voor de wedstrijd kennis te nemen en ze na te leven. Voorts nemen de spelers kennis van het dag reglement, dat op de wedstrijdtafel beschikbaar is.
14. Na afloop van het toernooi wordt een birdiebokaal uitgereikt aan de speler, die tijdens het toernooi de meeste birdies heeft gemaakt. Een hole in one telt hierbij voor twee birdies. Bij gelijk aantal birdies is de speler met de hoogste handicap bij aanvang van de finaledag winnaar.
15. Indien door overmacht, ter beoordeling van de commissie, een deelnemer verhinderd is op 30 31 mei of 2 juni 2016 deel te nemen aan de wedstrijd wordt voor de gemiste wedstrijd een score toegekend van het gemiddelde van de netto score van de andere twee wedstrijden vermeerderd met twee slagen.
16. De dagelijkse groepswinnaars (drie personen per groep per dag) worden binnen een uur na inlevering van de laatste scorekaart bekend gemaakt. Bij gelijke netto score wordt de winnaar bepaald volgens de geldende NGF regels. Indien een winnaar afwezig is, zonder afmelding, gaat de prijs naar de volgende deelnemer.
17. De 41 deelnemers met de laagste totaalscore worden uitgenodigd deel te nemen aan de ESOfinale, welke gehouden wordt op vrijdag 3 juni 2016 op Golfbaan Westerwolde. Bij een gelijke totaalscore wordt de deelnemer geplaatst, die op 3 juni 2016 de laagste handicap heeft. Is de handicap gelijk dan zal worden geloot. Tijdens de finales worden de finalisten ingedeeld op basis van het resultaat op de drie voorafgaande speeldagen.
18. Eindwinnaar is de deelnemer aan de ESOfinale met de laagste netto score over de vier wedstrijddagen in totaal. Bij gelijke stand voor de eerste of tweede plaats in de finale volgt een “sudden-death” play off, zonder handicapverrekening, in matchplay. In overige gevallen van gelijke stand wint de deelnemer met de laagste handicap en bij gelijke handicap bepaalt het lot de winnaar.
19. De overige deelnemers kunnen op de finaledag ‘s morgens de 9 holes Emslandermeerfinale spelen op de Westerwoldebaan.
20. Tijdens alle wedstrijden zijn caddies verboden.
21. Een speler mag elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. De straf voor overtreding van deze bepaling is diskwalificatie.
22. Tijdens de wedstrijd is het gebruik en/of stand-by hebben van mobiele telefoons zonder toestemming van de commissie niet toegestaan. Bij het afgaan van een mobiele telefoon, waarvoor geen toestemming is verleend, wordt de netto score van de dag met twee slagen verhoogd.
23. De handicap van de deelnemer wordt dagelijks aangepast. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor haar/zijn eigen handicap.
24. Spelers moeten op elke hole hun bal opnemen als er op die hole 2x par + 1 is gescoord en dan 2x par + 2 schrijven. Indien een bal in een waterhindernis ligt mag maximaal 1 minuut naar die bal worden gezocht.
25. Spelers mogen zich uitsluitend met toestemming van de commissie in de baan laten vergezellen door een begeleider.
26. Spelers dienen zich uiterlijk 40 minuten vóór de opgegeven starttijd te melden bij de wedstrijdleiding en dienen uiterlijk 5 minuten vóór de starttijd bij de 1e tee aanwezig te zijn.
27. Op de Westerwoldebaan wordt na hole 9 op de kaart doorgeschreven op hole 10. Dus niet eerst de linkerkant van de kaart volmaken.
28. Binnen 15 minuten na binnenkomst dienen de spelers hun wedstrijdkaarten bij de wedstrijdleiding in te leveren. De kaart dient volledig en netjes te worden ingevuld en door de speler en marker te worden ondertekend. Indien een marker bezwaren heeft tegen het gedrag of de kaart van de speler dient dat voor het tekenen van de kaart aan de commissie te worden meegedeeld. De kaarten worden door de administratie ingevoerd. Bij afwijking van de netto score wordt dit voorafgaand aan de prijsuitreiking met de speler overlegd.
29. Indien een speler herhaaldelijk een naar het oordeel van de commissie slordige of onjuist ingevulde scorekaart inlevert, wordt de netto score met twee slagen verhoogd.
30. De wedstrijdkaarten zijn direct na verwerking op de speeldag ter beschikking van de spelers om die te kunnen afgeven ter verwerking op de homecourse. Niet afgehaalde kaarten worden na vier weken vernietigd.
31. Alle deelnemers zijn verplicht hun handicapkaart 2016 bij eerste inschrijving te tonen aan de wedstrijdleiding.
32. De prijzen worden op de finaledag binnen 75 minuten na het inleveren van de laatste kaart uitgereikt.
33. De organisatie ESO of haar medewerkers is niet verantwoordelijk voor ongelukken of andere aansprakelijkheidszaken op of rond de banen waarop tijdens het toernooi wordt gespeeld
34. De uitslagen worden, eventueel vergezeld van een fotorapportage, op het internet gepubliceerd. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de deelnemer toestemming tot het plaatsen van zijn foto.
35. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal de commissie c.q. de wedstrijdleiding een bindende uitspraak doen, zulks in overeenstemming met de golfregels en de richtlijnen van de N.G.F. De civiele rechter is niet bevoegd een uitspraak te doen. De deelnemer onderwerpt zich door inschrijving aan het toernooireglement.
Vlagtwedde, 26 november 2015